Ceny transferowe

Odpowiedzialność karna skarbowa w kontekście obowiązku dokumentacji cen transferowych

Ceny transferowe

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 k.k.s. odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.” literalna wykładnia przywołanego przepisu wskazuje zatem, że odpowiedzialność na gruncie ustawy k.k.s. podlega …

Ceny transferowe – sankcyjna stawka podatku 50%

Ceny transferowe

Jeżeli w wyniku rozliczeń między podmiotami powiązanymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy oszacuje dochód podatnika bez …

Kontrola podatku VAT w podmiotach powiązanych

Ceny transferowe

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy VAT, w przypadku podmiotów powiązanych, gdy wynagrodzenie za dostawę towarów/nabycie usług jest: niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, niższe od wartości rynkowej, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca …

Kontrole i postępowania podatkowe w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe

Zgodnie z zasadą arm’s length, wyrażoną w art. 11 ustawy CIT podmioty powiązane winny ustalać warunki transakcji, zawieranych między sobą, działając tak jak podmioty niezależne. Innymi słowy, powiązania osobowe czy kapitałowe dwóch odrębnych podatników powinny pozostawać bez wpływu na warunki zawieranych transakcji. Zasada ta ma na celu zapobieżenie sytuacji, w …