Prawo akcyzowe

Prowadzimy stałe doradztwo, oraz reprezentujemy klientów w sprawach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z towarami akcyzowymi. Pomagamy uzyskać:

  • zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
  • statusu zarejestrowanego odbiorcy
  • statusu zarejestrowanego wysyłającego
  • statusu pośredniczącego podmiotu

Pomagamy sporządzać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej dla zainteresowanych podmiotów.

Nasi prawnicy świadczą usługi związane z bieżącym doradztwem dla podmiotów wykonujących czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym, związane z:

  • obrotem handlowym z krajami trzecimi
  • obrotem wewnątrzwspólnotowym
  • obrotem krajowym

Wspieramy podmioty gospodarcze w przypadku zaistnienia sporów z organami podatkowymi, w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez podatników.

Czym jest podatek akcyzowy?

Zgodnie z przyjętą konstrukcją prawną poboru podatku podatek akcyzowy – podobnie jak VAT – zaliczany jest do pośrednich zobowiązań fiskalnych. Podatek ten doliczany jest przez przedsiębiorców do ceny oferowanych dóbr i usług, objętych z mocy przepisów przedmiotem opodatkowania podatku akcyzowego Właściwy urząd skarbowy przyjmuje na rachunek bankowy wpłaty z tytułu zapłaty akcyzy dokonywane przez przedsiębiorcę, na którym ciąży obowiązek podatkowy polegający na konieczności rozliczenia pobranego podatku. Opłacana w jednej fazie obrotu akcyza obciąża tylko określoną kategorię wyrobów np. alkohol lub papierosy. Do rozliczenia podatku akcyzowego zobligowane są m. in. podmioty handlujące energię elektryczną, wyrobami węglowymi, suszem tytoniowym, wyrobami gazowymi, samochodami osobowymi.

Podmiot i przedmiot podatku akcyzowego

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym do rozliczenia podatku akcyzowego pozostają zobowiązani m.in. producenci, importerzy oraz sprzedawcy wybranych towarów. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym nie jest uzależnione od wcześniejszego wykonania rejestracji podmiotu prowadzącego określoną działalność gospodarczą w urzędzie celnym. Przy zgłoszeniu należy złożyć lub przesłać wymagane dokumenty do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub faktu dokonania danej czynności. Nawet jeśli obowiązek rejestracyjny w danym przypadku nie został dopełniony, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego.

Brak wykonywania czynności opodatkowanych akcyzą niekoniecznie musi oznaczać zwolnienie z jej opłacania. Zobowiązanie takie ciąży m.in. na podmiotach nabywających wyroby alkoholowe, tytoniowe lub samochody osobowe, jeśli urząd skarbowy nie pobrał w ich przypadku całości kwot należnych fiskusowi. Dotyczy to również osób prywatnych i firm, które są końcowymi nabywcami energii elektrycznej, jeśli nie opłacono z tego tytułu całego należnego podatku akcyzowego. Takie same przepisy prawne pracownicy urzędu skarbowego stosują wobec przedstawicieli podatkowych oraz podmiotów zarejestrowanych w systemie fiskalnym jako odbiorcy bądź sprzedający określone towary.

Ustawa o podatku akcyzowym określa też katalog czynności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Odnosi się to do produkcji oraz wprowadzania i wyprowadzania wymienionych wyrobów ze składu podatkowego oraz ich importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Sumy należnej akcyzy ustala się za pomocą stawek procentowych, kwotowych lub mieszanych. Zastosowanie którejś z nich zależy od rodzaju wyrobu.

Podatek akcyzowy – prawo unijne

Prawo dotyczące poboru podatku akcyzowego zostało ustanowione na szczeblu Unii Europejskiej. W ustawodawstwie międzynarodowym położono szczególny nacisk na ujednolicenie zasad opodatkowania akcyzą trzech rodzajów wyrobów, czyli alkoholu, tytoniu i energii elektrycznej. Szczególnej regulacji wspólnotowej nie podlegają inne towary, jakkolwiek w świetle ustawy o podatku akcyzowym należność podatkowa z tego tytułu może być pobierana przez urząd skarbowy także w odniesieniu do odmiennych grup wyrobów. Wszystkie produkty objęte akcyzą muszą być oznaczone za pomocą specjalnego znaku, np. banderoli.