Prawo akcyzowe

Prowadzimy stałe doradztwo, oraz reprezentujemy klientów, w sprawach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z towarami akcyzowymi. Pomagamy uzyskać:

  • zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
  • statusu zarejestrowanego odbiorcy
  • statusu zarejestrowanego wysyłającego
  • statusu pośredniczącego podmiotu

Pomagamy sporządzać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej dla zainteresowanych podmiotów.

Nasi prawnicy świadczą usługi związane z bieżącym doradztwem dla  podmiotów wykonujących czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym, związane z:

  • obrotem handlowym z krajami trzecimi
  • obrotem wewnątrzwspólnotowym
  • obrotem krajowym

Wspieramy podmioty gospodarcze w przypadku zaistnienia sporów z organami podatkowymi, w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym  czynności wykonywanych przez podatników.

Czym jest podatek akcyzowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podatek akcyzowy – podobnie jak VAT – zalicza się do pośrednich zobowiązań fiskalnych. W praktyce oznacza to jego pobieranie przez urząd skarbowy w trakcie nabywania określonych dóbr i usług. Opłacana w jednej fazie obrotu akcyza obciąża tylko określoną kategorię wyrobów np. alkohol lub papierosy. Do uiszczenia podatku akcyzowego zobligowane są również osoby sprzedające samochody osobowe.

Podmiot i przedmiot podatku akcyzowego

Wśród podatników zobowiązanych do opłacania akcyzy wskazuje się osoby fizyczne i prawne, a także jednostki niedysponujące osobowością prawną, które realizują określone czynności podlegające opodatkowaniu lub wobec których zaistniał stan faktyczny uzasadniający powstanie tego zobowiązania. Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o podatku akcyzowym zalicza się do nich m.in. producentów, importerów oraz sprzedawców wybranych towarów. Na zaistnienie opodatkowania nie ma większego wpływu fakt rejestracji podmiotu prowadzącego określoną działalność gospodarczą w urzędzie celnym. Przy zgłoszeniu należy zanieść lub przesłać wymagane dokumenty do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub faktu dokonania danej czynności. Nawet jeśli obowiązek rejestracyjny w danym przypadku nie został dopełniony, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego.

Brak wykonywania czynności opodatkowanych akcyzą niekoniecznie musi oznaczać zwolnienie z jej opłacania. Zobowiązanie takie ciąży m.in. na podmiotach nabywających wyroby alkoholowe, tytoniowe lub samochody osobowe, jeśli urząd skarbowy nie pobrał w ich przypadku całości kwoty należności fiskalnych. Dotyczy to również osób prywatnych i firm, które są końcowymi nabywcami energii elektrycznej, jeśli nie opłacono z tego tytułu całego należnego podatku akcyzowego. Takie same przepisy prawne pracownicy urzędu skarbowego stosują wobec przedstawicieli podatkowych oraz podmiotów zarejestrowanych w systemie fiskalnym jako odbiorcy bądź sprzedający określone towary.

Ustawa o podatku akcyzowym określa też katalog czynności podlegających temu zobligowaniu. Odnosi się to do produkcji oraz wprowadzania i wyprowadzania wymienionych wyrobów ze składu podatkowego, oraz ich importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Sumy należnej akcyzy ustala się za pomocą stawek procentowych, kwotowych lub mieszanych. Zastosowanie którejś z nich zależy od rodzaju wyrobu.

Podatek akcyzowy – prawo unijne

Prawo dotyczące poboru podatku akcyzowego zostało ustanowione na szczeblu Unii Europejskiej. W ustawodawstwie międzynarodowym położono szczególny nacisk na ujednolicenie zasad opodatkowania akcyzą trzech rodzajów wyrobów, czyli alkoholu, tytoniu i energii elektrycznej. Szczególnej regulacji wspólnotowej nie podlegają inne towary, jakkolwiek w świetle ustawy o podatku akcyzowym należność podatkowa z tego tytułu może być pobierana przez urząd skarbowy także w odniesieniu do odmiennych grup wyrobów. Wszystkie produkty objęte akcyzą muszą być oznaczone za pomocą specjalnego znaku, np. banderoli.