Analiza due diligence

Kancelaria EMPIRIUM świadczy usługi w zakresie analizy prawnej i finansowej. Prawnicy oferują usługi audytowe na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Specyfika analizy due diligence

W sensie podmiotowym badanie due diligence polega na gromadzeniu informacji o przedsiębiorstwie na potrzeby inwestycji czy procesów restrukturyzacji. Analiza może również dotyczyć diagnozy stanu prawnego, faktycznego i ekonomicznego przedmiotu określonej transakcji (np. nieruchomości).

W kontekście jednostki gospodarczej specyfiką audytu jest przegląd kluczowych obszarów (segmentów) działalności gospodarczej, który pozwala na identyfikację rodzajów i skali potencjalnego ryzyka. Procedura due diligence jest zawsze dopasowywana do specyfiki konkretnego podmiotu, jego wielkości, profilu biznesowego, złożoności struktury organizacyjnej, poziomu zatrudnienia itp.

Rodzaje due diligence

Praktyka rynkowa pokazuje, że ten typ analizy często jest wykorzystywany w procesach fuzji i przejęć, wyboru inwestora strategicznego, transakcjach typu joint ventures czy planowanych przekształceniach organizacyjnych. Biorąc pod uwagę przedmiot badania, najważniejsze rodzaje due diligence obejmują audyt:

 • prawno-podatkowy,
 • operacyjny,
 • zasobów ludzkich,
 • środowiskowy,
 • księgowo-rachunkowy,
 • infrastruktury techniczno-technologicznej,
 • zarządzania aktywami i pasywami.

Dlaczego badanie due diligence jest istotne?

Prezentowana analiza due diligence w powyższych obszarach pozwala na identyfikację różnych form ryzyka gospodarczego, finansowego, inwestycyjnego. Wśród najczęściej diagnozowanych rodzajów nieprawidłowości wynikających z badania działalności przedsiębiorstwa można wskazać m.in.:

 • ukryte spory prawne, nieprzestrzeganie Kodeksu pracy i przepisów BHP,
 • przestarzałe rozwiązania w sferze IT, słabe procedury zabezpieczeń danych osobowych i tajemnic firmowych,
 • nieodpowiednią kulturę organizacyjną,
 • wysoki poziom zadłużenia,
 • niską rentowność sprzedaży,
 • zaległości celno-podatkowe,
 • zawarte kontrakty handlowe stwarzające zagrożenie dla utraty płynności finansowej,
 • brak respektowania obowiązujących krajowych zasad i międzynarodowych standardów rachunkowości. 

Analizy due diligence mają złożony oraz interdyscyplinarny charakter. Prawidłowe przeprowadzenie procedury wymaga wysokich umiejętności analitycznych w badaniu ryzyka, dobrej znajomości zagadnień z wielu dziedzin prawa oraz specyfiki funkcjonowania konkretnych rodzajów sektorów i branż gospodarki narodowej. To powoduje, że w procedurze oceny sytuacji przedsiębiorstwa uczestniczy wiele podmiotów specjalizujących się w ocenie poszczególnych zasobów materialnych i niematerialnych.