Kontrole i postępowania podatkowe

Oferujemy swoje usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed Urzędem Skarbowym w toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych. Nasze kwalifikacje opierają się nie tylko na gruntownej znajomości prawa podatkowego i procedur kontrolnych, ale również na wieloletnim doświadczeniu, wynikającym z pracy w organach podatkowych, celnych i urzędach kontroli skarbowej. Reprezentując podatnika przed urzędem:

 • diagnozujemy potencjalne zarzuty ze strony organów podatkowych, które mogą zostać sformułowane w decyzji, kończącej postępowanie podatkowe,
 • określamy strategię obrony, opartą na analizie stanu faktycznego sprawy,
 • składamy wyjaśnienia w imieniu Podatnika,
 • aktywnie uczestniczymy w kontroli/postępowaniu, składając własne wnioski dowodowe, by uwypuklić okoliczności korzystne z punktu widzenia Klienta,
 • bierzemy udział w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchania świadków czy Strony,
 • formułujemy wszelkie pisma proceduralne takie jak zażalenia, zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej czy zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg etc.
 • budujemy argumentację, opartą na najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • zaskarżamy niekorzystne decyzje, występujemy przed organem II instancji,
 • przeciwstawiamy się samowoli urzędniczej, nadużywaniu uprawnień przez przedstawicieli fiskusa, działaniom niezgodnym z literą prawa.

Wierzymy, że gruntowna wiedza podatkowa, połączona ze znajomością mechanizmów działania fiskusa, pozwala na udzielenie naszym Klientom profesjonalnej pomocy w sporach podatkowych z aparatem skarbowym.

Kontrole i postępowania podatkowe

Istota i przebieg kontroli podatkowych

Realizowane kontrole i postępowania podatkowe stanowią podstawową formę władczej roli państwa w stosunku do przedsiębiorstw. Ich istotą jest zapewnienie ustawowym organom publicznym stosowania zasady prawdy materialnej w ramach ustalenia wszystkich okoliczności kształtujących prawny stan faktyczny w jednostce gospodarczej. Kontrola podatkowa ma zabezpieczyć dokumenty oraz zbadać księgi rachunkowe i firmowe materiały ewidencyjne w zakresie rozliczania się podatnika ze swoich zobowiązań wobec budżetu centralnego i samorządów terytorialnych. Przebieg prowadzonych czynności dokumentuje się w końcowym protokole, który zawiera dokonane ustalenia faktyczne na podstawie zebranych dowodów w sprawie.

Ordynacja podatkowa – podstawa przeprowadzania kontroli

W polskim porządku prawnym zasady i procedury wynikają przede wszystkim z ustawy – Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeń wykonawczych. Podstawowym celem kontroli jest sprawdzenie, czy badany podmiot gospodarczy wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dostarcza materiału dowodowego, na podstawie którego możliwe jest zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk, jak i weryfikacja nieprawidłowych zachowań (np. oszustw finansowych). Wyniki mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karno-skarbowego.

Najważniejsze zasady postępowania podatkowego

Kancelaria EMPIRIUM oferuje pomoc doradczą w realizowanych przez organy skarbowe kontrolach. Prawnicy sprawdzają, czy respektowane są reguły i wymogi wynikające z przepisów Ordynacji. W szczególności podejmują działania mające na celu ustalenie, czy wszczęte postępowanie podatkowe w Warszawie jest zgodne z zasadami:
 • legalizmu,
 • zaufania,
 • prawdy obiektywnej,
 • czynnego udziału strony,
 • szybkości i prostoty,
 • jawności,
 • udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień podatnikowi.

W siedzibie kancelarii na Woli w Warszawie oferujemy doradztwo i pomoc prawną zgodnie z Ordynacją, proponując indywidualne podejście do problemu.