Compliance

W związku z doświadczeniami nabytymi w toku wykonywania praktyki prawa spółek postanowiliśmy rozpocząć świadczenie dla klientów dedykowanej usługi Compliance. Oferowana przez kancelarię EMPIRIUM usługa jest odpowiedzią na dynamikę zmian w przepisach prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz koniecznością zmierzenia się przedsiębiorcy z nowymi obowiązkami o charakterze administracyjno-prawnym, których zaniechanie bądź wadliwe wykonanie może doprowadzić do nałożenia wysokiej kary administracyjnej lub nawet wszczęcia postępowania karnego. Usługa ta polega na bieżącym monitorowaniu zmian w regulacjach prawnych, w tym podatkowych oraz doradztwa prawnego w zakresie przystosowania przedsiębiorcy do wprowadzanych aktami prawnymi zmian, obejmujące wykonywanie w imieniu klienta obowiązków sprawozdawczych, przesyłania dokumentów do organów administracji publicznej, wprowadzania regulaminów, polityk bezpieczeństwa i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jest to usługa, którą mogą być zainteresowani przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający zainwestować w Polsce. Obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym zgód organów administracji publicznej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia w sposób prawidłowy rozliczeń podatkowych. Doradzamy na bieżąco w zakresie uprawnień oraz obowiązków zagranicznych przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, w tym organów podatkowych a także wobec zatrudnianych pracowników, kontrahentów. Analizujemy dokumenty, regulaminy wprowadzane w zagranicznych grupach kapitałowych pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami prawa. Nadzorujemy proces podpisywania oraz składania do rejestru przedsiębiorców KRS rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu.

Kancelaria EMPIRIUM świadczy następujące usługi:

  • sporządzania dokumentacji RODO,
  • sporządzania regulaminu polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • sporządzania polityk bezpieczeństwa, kodeksów postępowania, polityk antykorupcyjnych, polityk przejrzystości i zasad weryfikacji kontrahentów,
  • rejestrowaniu beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
  • prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz personelu zarządzającego,
  • audytu prawnego i podatkowego przedsiębiorstwa w zakresie realizowaniu obowiązków administracyjno-prawnych.