Prawo spółek, obsługa transakcji

Kancelaria prawna EMPIRIUM doradza przy zakładaniu i powoływaniu do życia nowych struktur prawa korporacyjnego, w tym spółek osobowych, kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń. W pierwszej kolejności rozmawiamy z klientem o założonych przez niego celach biznesowych i ekonomicznych, a następnie opracowujemy koncepcję struktury korporacyjnej, która od strony prawnej oraz podatkowej będzie w najbardziej efektywny sposób realizować wyznaczone przez klienta cele. Następnie wdrażamy przyjęty model korporacyjny poprzez sporządzenie projektów właściwych umów, dokumentów, rejestrację podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych rejestrach wymaganych przepisami prawa, a także podejmowanie w imieniu klienta innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Świadczymy bieżącą obsługę prawną i podatkową przedsiębiorców, zapewniając bieżące konsultacje prawne i podatkowe odnośnie przeprowadzanych przez te podmioty czynności prawnych, na wszystkich etapach działalności podmiotu, od rozpoczęcia działalności, do czasu zakończenia likwidacji lub upadłości.

Doradzamy klientom przy dokonywaniu transakcji związanych z prawami udziałowymi wspólników, takich jak m. in. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego w spółce, zbywanie, zastawianie udziałów, wejście w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej. Dla każdej przeprowadzanej transakcji zapewniamy audyt podatkowy.

 

Reprezentujemy klientów przed sądem w sporach sądowych w procesach m. in. o wyłączenie wspólnika, stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał w spółce. Nadto, świadczymy konsultacje prawne, łącznie z reprezentacją w postępowaniach sądowych na rzecz osób sprawujących funkcje menedżerskie oraz zarządcze w spółce, jak np. w procesach odszkodowawczy, subsydiarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu zaległości podatkowych lub wobec osób trzecich spółki, a także w sprawach karnych White collar crimes.

Zespół kancelarii prawnej EMPIRIUM świadczy usługi:

  • zakładania spółek, w tym przygotowywania niezbędnej dokumentacji do rejestracji w KRS, reprezentacji w postępowaniu sądowym obejmujący rejestrację spółki,
  • sporządzania umów joint venture, umowy spółki cichej, umów powiernictwa, innych umów lub dokumentów regulujących zasady współpracy wspólników przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • obsługi prawnej zgromadzeń wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy wraz z przygotowywaniem protokołów, projektów uchwał, dokumentów, regulaminów oraz rejestracji stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • analizy prawno-podatkowej zamierzonej przez klienta transakcji oraz przygotowanie umów oraz dokumentów zabezpieczających interesy klienta w transakcji,
  • kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej w zakresie przeprowadzanych transakcji fuzji i przejęć (M&A), a także przekształcenia i zmian formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych wszczętych na tle sporów miedzy wspólnikami, w tym dotyczących m. in. zaskarżenia uchwał podejmowanych w spółce,
  • reprezentacji kadry menedżerskiej, członków zarządu w postępowaniach cywilnych, karnych, podatkowych, w tym związanych z ponoszeniem subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółek,
  • sporządzania opinii prawnych i podatkowych dotyczących prawa spółek i transakcji.