Prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe

 • Restrukturyzacja

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga podejmowania decyzji, których skutki występują w perspektywie kolejnych lat lub nawet dziesięcioleci. Wielokrotnie założone w dłuższym horyzoncie czasowym wizja lub cel ekonomiczny zostają zweryfikowane w drodze niespodziewanych zdarzeń gospodarczych, w tym w szczególności mających wpływ na płynność finansów przedsiębiorstwa oraz możliwości wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Pojawiające się problemy finansowe mogą przybrać efekt kuli śniegowej, której skala objawiająca się w wysokości zadłużenia oraz liczby zobowiązań wobec wierzycieli doprowadza do powstania myśli o porzuceniu założonego celu ekonomicznego, lub nawet ogłoszeniu upadłości. Remedium na zaistniałe trudności stanowią narzędzia prawne, określone w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Kancelaria prawna opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu doradza, które postępowanie restrukturyzacyjne znajdzie adekwatne zastosowanie w sytuacji przedsiębiorcy zagrożonego utratą płynności finansowej. 

Umiejętne zastosowanie instytucji przepisów restrukturyzacyjnych pozwala na sprawne wyprowadzenie przedsiębiorstwa z problemów finansowych i dalsze realizowanie założonego celu ekonomicznego. Upadłość przedsiębiorstwa jest stanem niepożądanym z punktu widzenia dłużnika, a także jego wierzyciela, którego wierzytelność będzie mogła zostać zaspokojona dopiero po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, obejmującego czasochłonny proces spieniężenia majątku dłużnika. Wreszcie, upadłość przedsiębiorstwa ma przełożenie na stan gospodarki w ujęciu globalnym, dlatego też ustawodawca krajowy poprzez wprowadzanie instytucji prawnych wskazanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne zmierzających do restrukturyzacji przedsiębiorstwa dąży do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości oraz niewypłacalnych dłużników. Jednocześnie zgodnie z literalnie sformułowanym w ustawie celem restrukturyzacji, proces przeprowadzenia restrukturyzacji powinien odbyć się z poszanowaniem interesów wierzycieli.

Dzięki stosowaniu przepisów zawartych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne doprowadzenie do skutecznego wszczęcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych pozwala uzyskać dłużnikowi ochronę przed prowadzeniem egzekucji z jego majątku. Natomiast z drugiej strony, wierzyciel uzyska potwierdzenie co do sposobu i możliwości spłaty przysługujących mu wierzytelności oraz możliwość kontrolowania czynności dokonywanych przez dłużnika, którego zarząd nad majątkiem zostaje ograniczony. Wdrożenie oraz skuteczne ukończenie w przedsiębiorstwie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych w świetle prawa restrukturyzacyjnego oparte jest na uzyskaniu konsensu z wierzycielami, dlatego dłużnik powinien działać aktywnie zarówno na etapie rozpoznania sytuacji prawnej i ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, następnie przy przedstawianiu wierzycielom propozycji układowych i wreszcie wykonywania zatwierdzonego przez wierzycieli układu. Wykonywanie zatwierdzonego układu polega na realizacji przyjętych wobec wierzycieli zobowiązań.

Prawnicy kancelarii posiadający praktyczne doświadczenie w stosowaniu instytucji określonych w prawie restrukturyzacyjnym doradzają w zakresie:

 • due dilligence przedsiębiorstwa i zbadania czy zaległe wierzytelności wypełniają przesłankę niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalności przedsiębiorstwa wraz z określeniem momentu powstania niewypłacalności determinującego obowiązek kadry zarządzającej podjęcia działań restrukturyzacyjnych w celu zminimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności osobistej,
 • określenia rodzaju postępowania adekwatnego do sytuacji dłużnika spośród postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego,
 • przygotowania planu restrukturyzacyjnego, wniosku restrukturyzacyjnego do sądu, wniosku o zatwierdzenie układu wraz z załącznikami, w tym opracowania i przygotowania propozycji układowych, opracowania do przyjęcia i zatwierdzenia układu częściowego,
 • realizacji zobowiązań podjętych wobec wierzycieli
 • reprezentacji w toku procesu restrukturyzacyjnego, w tym sporządzania odpowiedzi na wezwanie kierowane ze strony nadzorcy sądowego, nadzorcy układu, zarządcy, sędziego komisarza, sądu,
 • restrukturyzacji zobowiązań, w tym o charakterze publicznoprawnym,
 • zgłoszenia sprzeciwu co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności,
 • udziału w negocjacjach z wierzycielami w zakresie ustalenia oraz realizacji propozycji układowych przyjętych wobec wierzycieli,
 • reprezentacji w postępowaniu o wykonanie, zmianę, uchylenie układu,
 • sporządzania środków zaskarżenia na orzeczenia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • reprezentacji w postępowaniach wszczętych z powództwa o ustalenie bezskuteczności czynności,
 • sporządzenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości przy zastosowaniu instytucji prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego
 • bieżących konsultacji prawno-podatkowych w toku prowadzonej restrukturyzacji.
 • postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest jednym ze sposobów doprowadzenia do zakończenia bytu prawnego przedsiębiorstwa. W zależności od tego, czy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie uwzględniony bądź oddalony przez sąd, dłużnik ma przed sobą różne drogi do ostatecznego zlikwidowania i wykreślenia z właściwych rejestrów dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej W ramach postępowania upadłościowego dłużnik traci prawo zarządzania majątkiem oraz możliwość wpływu na przebieg procesu likwidacji majątku przedsiębiorstwa i zaspokojenia wierzycieli ze środków pochodzących z masy upadłości. Moment ogłoszenia upadłości pozostaje istotny z punktu widzenia sytuacji dłużnika oraz jego kadry zarządzającej, ponieważ może mieć w przyszłości znaczenie dla ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym przez wspólników lub zarząd dłużnika. Natomiast po stronie wierzyciela zmienia się perspektywa drogi dochodzenia należnej mu wierzytelności zgodnie z przepisami określonymi przez upadłościowe prawo.

Kancelaria EMPIRIUM oferuje:

 • due dilligence przedsiębiorstwa, w tym m. in. zbadania czy zaległe wierzytelności wypełniają przesłankę niewypłacalności, a także stanu należności i aktywów pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości lub wykreślenia podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
 • doradztwo prawne przy określeniu momentu powstania niewypłacalności determinującego obowiązek kadry zarządzającej podjęcia działań wynikających z przepisów prawa upadłościowego, oraz doradztwo w celu zminimalizowania ryzyka przedstawicieli kadry zarządzającej w zakresie ponoszenia odpowiedzialności osobistej za zobowiązania dłużnika oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej,
 • obsługę prawną w zakresie sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed właściwym sądem rejonowym w postępowaniu upadłościowym przez profesjonalnego pełnomocnika, z którym współpracuje kancelaria prawna,
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwania właściwego sądu rejonowego lub sędziego komisarza lub nadzorcy sądowego,
 • doradztwo prawne w toku kontaktów z syndykiem oraz kontrolę jego działalności w ramach dążenia do przeprowadzenia najbardziej efektywnego postępowania,
 • obsługę prawną w zakresie sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – tzw. PRE-PACK,
 • sporządzania sporządzanie w imieniu dłużnika zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydanego przez sąd rejonowy na podstawie wniosku wierzyciela,
 • reprezentowania reprezentowanie wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, w tym m. in. przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności, wniesienia sprzeciwu do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych pism procesowych,
 • pomoc prawną w załatwieniu formalności niezbędnych przy ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy.
 • upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe wskazuje, że w przypadku zadłużonych osób fizycznych istnieje możliwość zastosowania narzędzia prawnego umożliwiającego realizację tzw. „nowego startu”. Potrzeba oddłużania osób fizycznych wynika nie tylko z pobudek społecznych lub humanitarnych, ale również jest to uzasadnione względami gospodarczymi i ekonomicznymi. Przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego  proces oddłużenia konsumenta, z uwzględnieniem interesów wierzyciela stanowi korzyść dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w tym banków, instytucji finansowych, sprzedawców towarów i usług. W związku z odzyskaną zdolnością kredytową oddłużony konsument może znowu zostać klientem wyżej wskazanych podmiotów, realizować zakupy z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania w postaci kredytu, pożyczki lub leasingu. Wreszcie, zwiększenie liczby zakupów na rynku stanowi koło zamachowe do wzrostu produktu krajowego brutto, dlatego wprowadzanie do reżimu prawnego oraz stosowanie instytucji upadłości konsumenckiej wpisuje się w ramy polityki stosowanej przez państwa zaliczane do największych światowych gospodarek.

Prawnicy Kancelarii EMPIRIUM posiadający praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego doradzają osobom objętym możliwością zastosowania upadłości konsumenckiej w następujących sprawach:

 • bieżącej konsultacji w zakresie sytuacji prawnej dłużnika, z uwzględnieniem w szczególności prowadzonych wobec dłużnika czynności windykacyjnych,
 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z przygotowaniem załączników, w tym spisu wierzytelności,
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu sądowym,
 • obsługa prawna w zakresie reprezentacji dłużnika w postępowaniu sądowym,
 • wsparcia prawnego dłużnika już po wydaniu postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym w zakresie możliwości podejmowania działalności zarobkowej oraz działalności gospodarczej i zapewnienia dłużnikowi nowego startu.

Ponadto oferujemy profesjonalne wsparcie dłużnikom już po wydaniu postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym w zakresie możliwości podejmowania działalności zarobkowej oraz działalności gospodarczej i zapewnienia dłużnikowi nowego startu.