Prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe

 • Restrukturyzacja

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga podejmowania decyzji, także tych dotyczących przeprowadzenia postępowania upadłościowego, których skutki występują w perspektywie kolejnych lat lub nawet dziesięcioleci. Wielokrotnie założone w dłuższym horyzoncie czasowym wizja lub cel ekonomiczny zostaje zweryfikowany w drodze niespodziewanych zdarzeń gospodarczych, w tym w szczególności mających wpływ na płynność finansów przedsiębiorstwa oraz możliwości wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Pojawiające się problemy finansowe mogą przybrać efekt kuli śniegowej, której skala objawiająca się w wysokości zadłużenia oraz liczby wierzycieli doprowadza do powstania myśli o porzuceniu założonego celu ekonomicznego, lub nawet ogłoszeniu upadłości. Remedium na zaistniałe trudności stanowią narzędzia prawne, określone w ustawie Prawo upadłościowe.

Umiejętne zastosowanie instytucji przepisów restrukturyzacyjnych pozwala na sprawne wyprowadzenie przedsiębiorstwa z problemów finansowych i dalsze realizowanie założonego celu ekonomicznego. Upadłość przedsiębiorstwa jest stanem niepożądanym z punktu widzenia dłużnika, a także jego wierzyciela, którego wierzytelność będzie mogła zostać zaspokojona dopiero po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, obejmującego czasochłonny proces spieniężenia majątku dłużnika. Wreszcie, upadłość przedsiębiorstwa ma przełożenie na stan gospodarki w ujęciu globalnym, dlatego też ustawodawca krajowy poprzez wprowadzanie instytucji prawnych wskazanych w ustawie Prawo upadłościowe zmierzających do restrukturyzacji przedsiębiorstwa dąży do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości oraz niewypłacalnych dłużników. Jednocześnie zgodnie z literalnie sformułowanym w ustawie celem restrukturyzacji, proces przeprowadzenia restrukturyzacji powinien odbyć się z poszanowaniem interesów wierzycieli.

Dzięki stosowaniu przepisów zawartych w ustawie Prawo upadłościowe doprowadzenie do skutecznego wszczęcia postępowania jednego z postępowań restrukturyzacyjnych pozwala uzyskać dłużnikowi ochronę przed prowadzeniem egzekucji z jego majątku. Natomiast z drugiej strony zainteresowanych, wierzyciel uzyska potwierdzenie co do sposobu i możliwości spłaty przysługujących mu wierzytelności oraz możliwość kontrolowania czynności dokonywanych przez dłużnika, którego zarząd nad majątkiem zostaje ograniczony. Wdrożenie oraz skuteczne ukończenie w przedsiębiorstwie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych w świetle prawa upadłościowego oparte jest na uzyskaniu konsensu z wierzycielami, dlatego dłużnik powinien działać aktywnie zarówno na etapie rozpoznania sytuacji prawnej i ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, następnie przy przedstawianiu wierzycielom propozycji układowych i wreszcie wykonywania zatwierdzonego przez wierzycieli układu.

Prawnicy kancelarii działając w zgodzie z przepisami określanymi przez upadłościowe prawo, doradzają zakresie:

 • due dilligence przedsiębiorstwa i zbadania czy zaległe wierzytelności wypełniają przesłankę niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalności przedsiębiorstwa wraz z określeniem momentu powstania niewypłacalności determinującego obowiązek kadry zarządzającej podjęcia działań restrukturyzacyjnych w celu zminimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności osobistej,
 • określenia rodzaju postępowania adekwatnego do sytuacji dłużnika spośród postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego,
 • przygotowania planu restrukturyzacyjnego, wniosku restrukturyzacyjnego do sądu, wniosku o zatwierdzenie układu wraz z załącznikami, w tym opracowania i przygotowania propozycji układowych, opracowania do przyjęcia i zatwierdzenia układu częściowego,
 • przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
 • reprezentacji w toku postępowania restrukturyzacyjnego, w tym sporządzania odpowiedzi na wezwanie kierowane ze strony nadzorcy sądowego, nadzorcy układu, zarządcy, sędziego komisarza, sądu,
 • zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sprzeciwu co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności,
 • udziału w negocjacjach z wierzycielami w zakresie ustalenia oraz realizacji propozycji układowych,
 • reprezentacji w postępowaniu o wykonanie, zmianę, uchylenie układu,
 • sporządzania środków zaskarżenia na orzeczenia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • reprezentacji w postępowaniach wszczętych z powództwa o ustalenie bezskuteczności czynności,
 • sporządzenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości
 • bieżących konsultacji prawno-podatkowych w toku prowadzonej restrukturyzacji.
 • postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest jednym ze sposobów doprowadzenia do zakończenia bytu prawnego przedsiębiorstwa. W zależności od tego, czy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie uwzględniony bądź oddalony przez sąd, dłużnik ma przed sobą różne drogi do ostatecznego zlikwidowania i wykreślenia z właściwych rejestrów dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej W ramach postępowania upadłościowego dłużnikowi zostaje odebrane prawo zarządzania majątkiem w celu dokonania likwidacji tego majątku i zaspokojenia wierzycieli. Moment ogłoszenia upadłości pozostaje istotny z punktu widzenia sytuacji dłużnika oraz jego kadry zarządzającej, ponieważ może mieć w przyszłości znaczenie dla ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym przez wspólników lub zarząd dłużnika. Natomiast po stronie wierzyciela zmienia się perspektywa drogi dochodzenia należnej mu wierzytelności zgodnie z przepisami określonymi przez upadłościowe prawo.

Kancelaria EMPIRIUM doradza w obszarze prawa upadłościowego w następujących sprawach:

 • due dilligence przedsiębiorstwa, w tym m. in. zbadania czy zaległe wierzytelności wypełniają przesłankę niewypłacalności, a także stanu należności i aktywów pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości lub wykreślenia podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
 • określenie momentu powstania niewypłacalności determinującego obowiązek kadry zarządzającej podjęcia działań wynikających z przepisów prawa upadłościowego, oraz doradztwo w celu zminimalizowania ryzyka przedstawicieli kadry zarządzającej w zakresie ponoszenia odpowiedzialności osobistej za zobowiązania dłużnika oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej,
 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami,
 • reprezentacji w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzenia odpowiedzi na wezwania sądu lub sędziego komisarza lub nadzorcy sądowego,
 • doradztwa prawnego w toku kontaktów z syndykiem oraz kontrola jego działalności w ramach dążenia do przeprowadzenia najbardziej efektywnego postępowania,
 • sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – tzw. PRE-PACK,
 • sporządzania w imieniu dłużnika zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane z wniosku wierzyciela,
 • reprezentowania wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, w tym m. in. przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności, wniesienia sprzeciwu do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych pism procesowych,
 • pomocy w załatwieniu formalności niezbędnych przy ogłoszeniu upadłości.
 • upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe wskazuje, że w przypadku zadłużonych osób fizycznych istnieje możliwość zastosowania narzędzia prawnego umożliwiającego realizację tzw. „nowego startu”. Potrzeba oddłużania osób fizycznych wynika nie tylko z pobudek społecznych lub humanitarnych, ale również jest to uzasadnione względami gospodarczymi i ekonomicznymi. Przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego proces oddłużenia konsumenta, z uwzględnieniem interesów wierzyciela stanowi korzyść dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w tym banków, instytucji finansowych, sprzedawców towarów i usług. W związku z odzyskaną zdolnością kredytową oddłużony konsument może znowu zostać klientem wyżej wskazanych podmiotów, realizować zakupy z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania w postaci kredytu, pożyczki lub leasingu. Wreszcie, zwiększenie liczby zakupów na rynku stanowi koło zamachowe do wzrostu produktu krajowego brutto, dlatego wprowadzanie do reżimu prawnego oraz stosowanie instytucji upadłości konsumenckiej wpisuje się w ramy polityki stosowanej przez państwa zaliczane do największych światowych gospodarek.

Kancelaria EMPIRIUM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego doradza osobom objętym możliwością zastosowania upadłości konsumenckiej w następujących sprawach:

 • bieżącej konsultacji w zakresie sytuacji prawnej dłużnika, z uwzględnieniem w szczególności prowadzonych wobec dłużnika czynności windykacyjnych,
 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z przygotowaniem załączników, w tym spisu wierzytelności,
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu sądowym,
 • przygotowywania odpowiedzi na wezwania sądu lub syndyka,
 • wsparcia prawnego dłużnika już po wydaniu postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym w zakresie możliwości podejmowania działalności zarobkowej oraz działalności gospodarczej i zapewnienia dłużnikowi nowego startu.