Nieruchomości - radca prawny Warszawa

W ramach prowadzonej w kancelarii EMPIRIUM praktyki nieruchomości kompleksowo wspieramy klientów w realizacji projektów dotyczących inwestycji w nieruchomości prywatne oraz komercyjne, na różnych etapach ich zaawansowania. Doradzając przy transakcjach na rynku nieruchomości radca prawny zwraca szczególną uwagę na przeprowadzenie gruntownego badania prawnego due dilligence potencjalnie nabywanej nieruchomości w celu zidentyfikowania oraz wskazania klientowi kluczowych kwestii związanych z podstawą oraz formą nabycia budynku, w tym ewentualnych roszczeń osób trzecich, a także możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji, w tym m.in. na gruncie obowiązujących norm techniczno-prawnych, planistycznych, środowiskowych. Przeprowadzamy audyt podatkowy planowanej transakcji nabycia budynku lub gruntu, od strony skutków w podatku VAT, PCC, podatków dochodowych, podatku od budynków i gruntów. Znajomość zagadnienia prawo nieruchomości wymaga również efektywnego stosowania przepisów prawa podatkowego.  

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksową obsługę prowadzonej inwestycji, od momentu przygotowania i rozpoczęcia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także komercjalizacji wybudowanej nieruchomości, uwzględniając listę do uzyskania aktów administracyjno-prawnych oraz rozwiązań w umowach cywilno-prawnych zabezpieczających interesy inwestora. Ponadto, w ramach realizacji zleconego projektu radca prawny specjalizujący się m.in. w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego współpracuje z profesjonalnymi podmiotami zapewniającymi  wsparcie od strony finansowo – technicznej. Współpracujemy z pośrednikami obrotu na rynku nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, projektantami, doradcami finansowymi na terenie całego kraju. 

Prowadzona przez nas kancelaria prawna zatrudnia radców prawnych, którzy doradzają przy inwestycjach w nieruchomości, związanych z realizacją projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii – OZE, w tym inwestowania w urządzenia fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazownie.

Ponadto, nasz radca prawny zapewnia kompleksowe wsparcie w toku postępowań spornych z organami administracji publicznej oraz podmiotami prywatnymi na gruncie wykonywania praw związanych z budowlami. W zakresie usług świadczonych przez kancelarię mieści się obsługa prawna nieruchomości. Skierowana jest m.in. do deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych, których działalność związana jest z rynkiem mieszkaniowym. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności analizujemy stan prawny nieruchomości.

Kancelaria EMPIRIUM oferuje świadczenie usług prawniczych w zakresie spraw dotyczących:

 • due dilligence nieruchomości, obejmujące kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich, akty administracyjno-prawne oraz umowy cywilno-prawne regulujące sposób przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości,
 • obsługi prawno-podatkowej transakcji nabycia nieruchomości, począwszy od ustalenia najbardziej efektywnej od strony transakcyjnej oraz podatkowej formy nabycia nieruchomości i następnie realizacji zaproponowanej klientowi koncepcji,
 • zgodności inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę oraz innych aktów prawnych, w tym decyzji środowiskowych, zgód konserwatora ochrony zabytków,
 • realizacji założonej przez klienta inwestycji budowlanej, obejmującej negocjacje oraz sporządzenia umów konsorcjum, umów o roboty budowlane, umów na prace projektowe,
 • doradztwa prawnego w procesie komercjalizacji budynku, w tym negocjowania z najemcami warunków najmu, sporządzenia umów najmu, a także doradztwa podatkowego obejmującego rozliczenia nakładów, stosowania właściwych stawek VAT, inwestycji w obcym środku trwałym,
 • opiniowania oraz wnoszenia uwag w trakcie procedury sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z prawem własności nieruchomości, w tym wywłaszczania nieruchomości oraz uzyskiwania odszkodowania, a także odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszenia prawa własności, ustanowienia służebności gruntowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektu budowlanego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, zmiany stawek opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • reprezentacji i doradztwa przy transakcjach nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu,
 • bieżącej obsługi prawno-podatkowej wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów,
 • reprezentacji przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzania opinii prawnych i podatkowych w sprawach związanych z budynkami i gruntami.
 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z prawem własności nieruchomości, w tym wywłaszczania nieruchomości oraz uzyskiwania odszkodowania, a także odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszenia prawa własności, ustanowienia służebności gruntowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektu budowlanego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, zmiany stawek opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu,
 • bieżącej obsługi prawno-podatkowej wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów,
 • reprezentacji przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzania opinii prawnych i podatkowych w sprawach związanych z nieruchomościami.