Nieruchomości - radca prawny Warszawa

W ramach prowadzonej w kancelarii EMPIRIUM praktyki nieruchomości kompleksowo wspieramy klientów w realizacji projektów dotyczących inwestycji w nieruchomości prywatne oraz komercyjne, na różnych etapach ich zaawansowania. Doradzając przy transakcjach na rynku nieruchomości radca prawny zwraca szczególną uwagę na przeprowadzenie gruntownego badania prawnego due dilligence potencjalnie nabywanej nieruchomości w celu zidentyfikowania oraz wskazania klientowi kluczowych kwestii związanych z podstawą oraz formą nabycia budynku, w tym ewentualnych roszczeń osób trzecich, a także możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji, w tym m.in. na gruncie obowiązujących norm techniczno-prawnych, planistycznych, środowiskowych. Przeprowadzamy audyt podatkowy planowanej transakcji nabycia budynku lub gruntu, od strony skutków w podatku VAT, PCC, podatków dochodowych, podatku od budynków i gruntów. Znajomość zagadnienia prawo nieruchomości wymaga również efektywnego stosowania przepisów prawa podatkowego.

Kancelaria od prawa nieruchomości

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksową obsługę prowadzonej inwestycji, od momentu przygotowania i rozpoczęcia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także komercjalizacji wybudowanej nieruchomości, uwzględniając listę do uzyskania aktów administracyjno-prawnych oraz rozwiązań w umowach cywilno-prawnych zabezpieczających interesy inwestora. Ponadto, w ramach realizacji zleconego projektu radca prawny specjalizujący się m.in. w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego współpracuje z profesjonalnymi podmiotami zapewniającymi  wsparcie od strony finansowo – technicznej. Współpracujemy z pośrednikami obrotu na rynku nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, projektantami, doradcami finansowymi na terenie całego kraju.

Radca prawny nieruchomości Warszawa

Radca prawny od nieruchomości

Prowadzona przez nas kancelaria prawna zatrudnia radców prawnych, którzy doradzają przy inwestycjach w nieruchomości, związanych z realizacją projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii – OZE, w tym inwestowania w urządzenia fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazownie. Ponadto, nasz radca prawny zapewnia kompleksowe wsparcie w toku postępowań spornych z organami administracji publicznej oraz podmiotami prywatnymi na gruncie wykonywania praw związanych z budowlami. W zakresie usług świadczonych przez kancelarię mieści się obsługa prawna nieruchomości. Skierowana jest m.in. do deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych, których działalność związana jest z rynkiem mieszkaniowym. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności analizujemy stan prawny nieruchomości.

Prawo nieruchomości – profesjonalna obsługa

Kancelaria EMPIRIUM oferuje świadczenie usług prawniczych w zakresie spraw dotyczących:
 • due dilligence nieruchomości, obejmujące kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich, akty administracyjno-prawne oraz umowy cywilno-prawne regulujące sposób przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości,
 • obsługi prawno-podatkowej transakcji nabycia nieruchomości, począwszy od ustalenia najbardziej efektywnej od strony transakcyjnej oraz podatkowej formy nabycia nieruchomości i następnie realizacji zaproponowanej klientowi koncepcji,
 • zgodności inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę oraz innych aktów prawnych, w tym decyzji środowiskowych, zgód konserwatora ochrony zabytków,
 • realizacji założonej przez klienta inwestycji budowlanej, obejmującej negocjacje oraz sporządzenia umów konsorcjum, umów o roboty budowlane, umów na prace projektowe,
 • doradztwa prawnego w procesie komercjalizacji budynku, w tym negocjowania z najemcami warunków najmu, sporządzenia umów najmu, a także doradztwa podatkowego obejmującego rozliczenia nakładów, stosowania właściwych stawek VAT, inwestycji w obcym środku trwałym,
 • opiniowania oraz wnoszenia uwag w trakcie procedury sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z prawem własności nieruchomości, w tym wywłaszczania nieruchomości oraz uzyskiwania odszkodowania, a także odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszenia prawa własności, ustanowienia służebności gruntowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektu budowlanego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, zmiany stawek opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • reprezentacji i doradztwa przy transakcjach nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu,
 • bieżącej obsługi prawno-podatkowej wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów,
 • reprezentacji przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzania opinii prawnych i podatkowych w sprawach związanych z budynkami i gruntami.
 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z prawem własności nieruchomości, w tym wywłaszczania nieruchomości oraz uzyskiwania odszkodowania, a także odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszenia prawa własności, ustanowienia służebności gruntowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektu budowlanego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, zmiany stawek opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu,
 • bieżącej obsługi prawno-podatkowej wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów,
 • reprezentacji przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzania opinii prawnych i podatkowych w sprawach związanych z nieruchomościami.