Nieruchomości

W ramach prowadzonej w kancelarii EMPIRIUM praktyki nieruchomości kompleksowo wspieramy klientów w realizacji projektów dotyczących inwestycji w nieruchomości prywatne oraz komercyjne, na różnych etapach ich zaawansowania. Zwracamy szczególną uwagę na przeprowadzenie gruntownego badania prawnego due dilligence potencjalnie nabywanej nieruchomości w celu zidentyfikowania oraz wskazania klientowi kluczowych kwestii związanych z podstawą oraz formą nabycia nieruchomości, w tym ewentualnych roszczeń osób trzecich, a także możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji, w tym m. in. na gruncie obowiązujących norm techniczno-prawnych, planistycznych, środowiskowych. Przeprowadzamy audyt podatkowy planowanej transakcji nabycia nieruchomości, od strony skutków w podatku VAT, PCC, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości.

Świadczymy obsługę prawną prowadzonej inwestycji, od momentu przygotowania i rozpoczęcia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także komercjalizacji wybudowanej nieruchomości, uwzględniając listę do uzyskania aktów administracyjno-prawnych oraz rozwiązań w umowach cywilno-prawnych zabezpieczających interesy inwestora. Ponadto, w ramach realizacji zleconego projektu zapewniamy wsparcie od strony finansowo – technicznej, współpracujemy z pośrednikami obrotu nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, projektantami, doradcami finansowymi na terenie całego kraju.

Doradzamy przy inwestycjach w nieruchomości związanych z realizacją projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii – OZE, w tym inwestowania w urządzenia fotowoltaiki, farm wiatrowych, biogazowni.

Ponadto, zapewniamy wsparcie prawne w toku postępowań spornych z organami administracji publicznej oraz podmiotami prywatnymi na gruncie wykonywania praw związanych z nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest m. in. do deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych, których działalność związana jest z rynkiem nieruchomości.

Kancelaria prawna EMPIRIUM oferuje świadczenie usług prawnych w zakresie spraw dotyczących:

 • due dilligence nieruchomości, obejmujące kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich, akty administracyjno-prawne oraz umowy cywilno-prawne regulujące sposób przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości,
 • obsługi prawno-podatkowej transakcji nabycia nieruchomości, począwszy od ustalenia najbardziej efektywnej od strony transakcyjnej oraz podatkowej formy nabycia nieruchomości i następnie realizacji zaproponowanej klientowi koncepcji,
 • zgodności inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę oraz innych aktów prawnych, w tym decyzji środowiskowych, zgód konserwatora ochrony zabytków,
 • realizacji założonej przez klienta inwestycji budowlanej, obejmującej negocjacje oraz sporządzenia umów konsorcjum, umów o roboty budowlane, umów na prace projektowe,
 • doradztwa prawnego w procesie komercjalizacji budynku, w tym negocjowania z najemcami warunków najmu, sporządzenia umów najmu, a także doradztwa podatkowego obejmującego rozliczenia nakładów, stosowania właściwych stawek VAT, inwestycji w obcym środku trwałym,
 • opiniowania oraz wnoszenia uwag w trakcie procedury sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z prawem własności nieruchomości, w tym wywłaszczania nieruchomości oraz uzyskiwania odszkodowania, a także odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszenia prawa własności, ustanowienia służebności gruntowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektu budowlanego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, zmiany stawek opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu,
 • bieżącej obsługi prawno-podatkowej wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów,
 • reprezentacji przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzania opinii prawnych i podatkowych w sprawach związanych z nieruchomościami.
 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z prawem własności nieruchomości, w tym wywłaszczania nieruchomości oraz uzyskiwania odszkodowania, a także odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszenia prawa własności, ustanowienia służebności gruntowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektu budowlanego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, zmiany stawek opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu,
 • bieżącej obsługi prawno-podatkowej wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów,
 • reprezentacji przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzania opinii prawnych i podatkowych w sprawach związanych z nieruchomościami.