Sukcesja przedsiębiorstwa

Termin sukcesja pochodzi z łacińskiego słowa successio, które dosłownie oznacza dziedziczenie oraz następstwo prawne. Określenie sukcesji stosowane w różnych dziedzinach nauki związane jest z procesem ewolucji, zmiany oraz następstwa według oznaczonej kolejności i tak w nauce historii oznacza następstwo tronu władcy, w nauce prawa dziedziczenie oraz schedę spadkową, a w ekonomii przejście aktywów oraz pasywów wraz z przekazaniem kierownictwa. Sukcesja może odnosić się również do biznesu rozumianego jako prowadzenie i zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie nawiązanymi relacjami biznesowymi oraz realizowanie założonych celów gospodarczych i ekonomicznych poprzez prowadzone przedsiębiorstwa.

Zjawisko sukcesji w wymiarze prawnym oraz ekonomiczno-biznesowym następuje w szczególności w firmach rodzinnych, których aktywa oraz proces zarządzania skupiony jest w rękach jednej lub większej liczby rodzin. Polscy przedsiębiorcy, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej w latach 80 – tych lub 90 – tych aktualnie mierzą się z wyzwaniem przeprowadzenia procesu sukcesji aktywów skupionych w ramach prowadzonego biznesu, aby zapewnić kontynuację biznesu przez kolejne pokolenia rodziny lub całkowicie wycofać się z branży i spieniężyć aktywa przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie jest to wyzwanie, ponieważ na proces dobrze przeprowadzonej sukcesji składa się szereg czynności prawnych zmierzających do zmian właścicielskich łącznie z koniecznością przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności, a także do wdrożenia zmian w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Etap realizowania procesu sukcesji powinien zostać poprzedzony analizą podatkową stanu przedsiębiorstwa oraz transakcji składających się na proces sukcesji. Niemniej jednak, prawidłowo przeprowadzona sukcesja zapewni na wypadek dziedziczenia sprawne przejęcie sterów przedsiębiorstwa oraz zmniejszy ryzyko ewentualnych sporów na etapie postępowania o nabycie spadku, które mogą stanowić zagrożenie dla kontynuacji biznesu.

Kancelaria prawna EMPIRIUM specjalizuje się w przygotowywaniu dla klientów scenariuszy sukcesji, a następnie wdrażaniu wybranego przez klienta scenariusza. Ustalamy z klientem założone przez niego cele do osiągnięcia, poznajemy strukturę właścicielsko-organizacyjną prowadzonego biznesu, a następnie dokonujemy analizy prawnej i podatkowej możliwych do przeprowadzenia transakcji oraz czynności prawnych w celu osiągnięcia założonego przez klienta celu sukcesji w najbardziej efektywny sposób. Ponadto występujemy o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu potwierdzenia prawidłowości rozliczenia podatkowego czynności składających się na proces sukcesji.

Prawnicy kancelarii EMPIRIUM w ramach prowadzonej praktyki sukcesji przedsiębiorstwa doradzają zakresie:
  • audytu prawno-podatkowego przedsiębiorstwa w celu oznaczenia możliwych do przeprowadzenia zmian właścicielskich oraz zmian formy prawnej,
  • opracowania scenariuszy realizacji procesu sukcesji przedsiębiorstwa łącznie z przedstawieniem klientowi zalet oraz ryzyka związanego z każdym ze scenariuszy,
  • składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
  • wdrażania oraz nadzorowania procesu sukcesji,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • bieżących konsultacji prawnych i podatkowych dotyczących procesu sukcesji.